Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Hieronder treft u de verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) aan.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BVN van toepassing zijnde regelgeving:

Het toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2022 voor BVN is € 216.000.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
Frans Klein Voorzitter
Yvon van den Broek Secretaris en Penningmeester
Willemijn Francissen Bestuurslid

 

De leden van het bestuur van BVN voeren de activiteiten onbezoldigd uit.